Intimatehoney verwelkomt alle van de gewaardeerde klanten, bezoekers en gebruikers van Intimatehoney.com. U (waarnaar hierin wordt verwezen als "de klant", "u" "uw (s)" of "gebruiker") het erover eens dat het gebruik van dergelijke diensten is op eigen risico. Lees de volgende basisregels die uw gebruik van onze website regeren. Houd er rekening mee dat uw gebruik van onze website vormt uw akkoord te volgen en worden gebonden aan die regels.

We kunnen veranderen, verplaatsen of verwijderen delen van, of kunnen toevoegen aan onze website van tijd tot tijd. We kunnen van tijd tot tijd de regels die het gebruik van onze website regeren veranderen. Uw gebruik van onze website na een dergelijke wijziging vormt uw akkoord te volgen en worden gebonden aan de regels veranderd.

USERS / DEELNEMERS

Wij discrimineren niet op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of religie.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine versleutelde data-bestanden (met verwijzingen naar uw door u geleverde en opgeslagen op onze beveiligde server-ID informatie) die kan schrijven naar uw harde schijf als je eenmaal een website hebt bezocht. Intimatehoney maakt gebruik van cookies om uw shopping ervaring met ons te verbeteren. Cookies worden gebruikt voor het bijhouden van uw winkelwagen te houden. Voor meer informatie over hoe wij klanteninformatie te beschermen raadpleegt u onze privacyverklaring.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN & BEPERKINGEN

Het materiaal hierin vervat zijn, inclusief site design, tekst, afbeeldingen, en de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd © door Intimatehoney.com®, andere handelsmerken en alle pagina-headers, aangepaste grafische afbeeldingen en aangepaste pictogrammen zijn dienstmerken en handelsmerken van Intimatehoney. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die hierin genoemd zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De site en alle materialen op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, illustraties, berichten, audio clips en videoclips (de "Materialen") zijn het eigendom van Intimatehoney en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers en worden beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiding van auteursrechten die zijn eigendom van of in licentie bij Intimatehoney en door het auteursrecht, merkenrecht, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag niet te reproduceren, uit te voeren, er afgeleide werken van, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden op welke wijze dan ook geen materiaal van de site (of een andere website beheerd door Intimatehoney of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen) zonder Intimatehoney voorafgaande schriftelijke toestemming. Echter, kunt u afdrukken op papier delen van de site met de enige bedoeling van het plaatsen van een bestelling bij Intimatehoney of het aanvragen van krediet. Materialen Printing om een ​​andere reden of de overdracht van materialen voor gebruik op een andere website, of de wijziging, distributie of herpublicatie van Materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Intimatehoney is ten strengste verboden. Elke wijziging van Materialen, of een gedeelte daarvan, of het gebruik van materialen voor enig ander doel vormt een schending van het merkenrecht of andere eigendomsrechten van Intimatehoney of derden.

LINKS

Intimatehoney is niet verantwoordelijk voor de inhoud van niet-gelieerde websites die kunnen worden gekoppeld aan of van de site. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak en u ze op eigen risico. Een andere website toegankelijk vanuit de Site is onafhankelijk van Intimatehoney en Intimatehoney heeft geen controle over de inhoud van die andere website. Bovendien betekent een link naar een andere website niet dat Intimatehoney onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die andere websites. In geen geval zal elke verwijzing naar een derde partij of derde product of dienst partij worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of goedkeuring door Intimatehoney van die derde partij of van een product of dienst die door een derde partij.

PRIVEPROBLEMEN

Intimatehoney is bezorgd over privacy zaken voor haar klanten. Voor meer informatie over hoe wij klanteninformatie te beschermen raadpleegt u onze privacyverklaring.

PRODUCT EN SERVICES INFORMATIE

getoond op de site prijzen gelden voor producten en diensten op de Site. Prijzen en beschikbaarheid zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

We proberen om alle producten die op de site op een nauwkeurige manier weer te geven; Echter, als gevolg van de technische verschillen in de uitrusting van onze klanten, kunnen wij niet verantwoordelijk voor fotografische verschillen in grootte, vorm en kleur van de producten.

De ontvangst van een e-mail orderbevestiging is gewoon erkenning dat wij uw gevraagde bestelling hebben ontvangen, en vormt geen aanbod tot verkoop vormen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid van een artikel dat wordt verkocht te beperken, of een verkoop geheel te verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een verbod op de verkoop aan resellers.

Notice and take down PROCEDURES

Als u denkt dat enige materialen op de site inbreuk maken op uw auteursrecht of merkrechten, kunt u een verzoek dergelijke materialen worden verwijderd door het volgen van de notice and take down procedures van de Digital Millennium Copyright Act. Om deze procedures te volgen, neem dan contact Intimatehoney auteursrecht middel (hieronder aangegeven) en de volgende informatie: Een duidelijke verklaring waarin de werken, of andere materialen geloofd te worden geschonden.

Een verklaring van de auteursrechthebbende of diens gemachtigde die de Materialen worden geloofd te worden geschonden.

Voldoende informatie over de locatie van de vermeend inbreukmakende materialen zodat Intimatehoney kunt vinden en te controleren zijn bestaan.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring van u op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is, en dat je bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Een handtekening of het elektronische equivalent van de rechthebbende of diens gemachtigde.

Neem contact op met middel Intimatehoney's via: [email protected] voor kennisgeving van auteursrechtelijke kwesties.

Door het verwerken en het indienen van uw Intimatehoney® Copy & Print Center bestelling op de site:

U verklaart en garandeert Intimatehoney, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, agenten, distributeurs, filialen en derden verstrekken van informatie of diensten op de Site (gezamenlijk de "Intimatehoney partijen" genoemd), dat u eigenaar en bezit alle rechten of eigen voldoende rechten van derden die nodig zijn om te kopiëren, te produceren, printen of opdruk elk document of een ander item en deel daarvan u indient.

U gaat ermee akkoord en verbond, dat op verzoek van Intimatehoney ', en zonder verder onderzoek, zult u onverwijld Intimatehoney met redelijke bewijzen van die adequate en afdwingbare rechten van derden (dwz toestemmingen, goedkeuringen, licenties of sublicenties), en gaat ermee akkoord dat Intimatehoney een kunnen voorzien exemplaar van deze T & C aan iedereen die beweert een schending van het auteursrecht / handelsmerk in uw document of de rechtshandhaving of andere instanties, zoals vereist door de wet of als Intimatehoney redelijkerwijs bepaalt noodzakelijk zijn om haar rechten of de rechten van anderen te beschermen.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS

U stemt ermee in dat u niet:

(I) te verzenden via of via de site alle informatie, gegevens, tekst, bestanden, links, software, praatje, communicatie of ander materiaal dat is of die Intimatehoney mening is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair te zijn, obsceen, racistisch of etnisch hatelijk of anderszins verwerpelijk;

(Ii) proberen al het "virus", "trojan horse" of andere software vernietiging of verstoring van het apparaat te verzenden;

(Iii) al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle voorschriften met kracht van wet tijdens het gebruik of de toegang tot de site of in verband met uw gebruik van de site, op welke wijze ;

(Iv) binnenvallen de privacy of het schenden van persoonlijke of eigendomsrechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) van een persoon of entiteit.

VERGOEDING

Door het gebruik van de site, gaat u akkoord met de Intimatehoney partijen voor alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en de oorzaken van de actie (met inbegrip van de kosten en honoraria van advocaten) die worden gemaakt door ze voortkomen uit of verband houden met uw schending of vermeende schending van vrijwaren deze T & C (inclusief zonder beperking, aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten). U stemt ermee in om samen te werken zo volledig als redelijkerwijs nodig is in de verdediging van een claim. Intimatehoney behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken anders aan schadeloosstelling door u onderwerp aannemen.

DISCLAIMER, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

DE SITE WORDT DOOR Intimatehoney OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. Intimatehoney GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, MET BETREKKING TOT

(1) De werking van de SITE,

(2) de kwaliteit, juistheid, volledigheid of de geldigheid van MATERIAAL OP DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, OF PRODUCTEN OP DE SITE, OF

(3) OF DE OPGENOMEN OP DE SITE FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF ZIJN gebreken zullen worden verholpen, INCLUSIEF MAAR NIET VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID. Intimatehoney IS NIET verantwoordelijk voor het drukken of typfouten voorkomen. U UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO.

DEZE SITE kan ook feiten, meningen, opinies, verklaringen, en de aanbevelingen van DERDEN individuen en organisaties. GEEN VAN DE Intimatehoney PARTIJEN vertegenwoordigt, of onderschrijft de nauwkeurigheid, tijdigheid, OF betrouwbaarheid van adviezen, ADVIES, VERKLARING OF ANDERE weergegeven informatie, geüpload of VERSPREID VIA DE SITE. U erkent dat het vertrouwen op dergelijke opinie, advies, verklaring, OF INFORMATIE VOOR UW EIGEN RISICO ZAL ZIJN.

GEEN VAN DE Intimatehoney PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE INFORMATIE OP DE SITE INFORMATIE, ZELFS ALS DEZE PARTIJ HEEFT OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE Intimatehoney PARTIJEN AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN VAN DE ACTIE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of andere bedragen dan ONE DOLLAR (US $ 1,00).

BEPAALDE STAAT wetten niet beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING, sommige of alle BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN, OF BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, en je zou OOK ANDERE RECHTEN.

BEËINDIGING

Intimatehoney kan, naar eigen goeddunken, te beëindigen of op te schorten uw toegang tot alle of een deel van de site, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking, schending van deze T & C. In het geval van deze T & C worden beëindigd, de beperkingen ten aanzien van materialen die op de site, en de verklaringen en garanties, vrijwaringen en beperkingen van de verplichtingen uiteengezet in deze T & C zal de beëindiging overleven. In het geval dat u niet tevreden over de dienstverlening van Intimatehoney diensten zijn, is uw enige remedie is om uw gebruik van de Site te beëindigen.

JURISDICTIE

Intimatehoney beheert de Site vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. Intimatehoney verklaart niet dat inhoud en materialen op de Site legaal of geschikt zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken vanaf andere locaties, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. U mag de Site niet gebruiken in strijd met het Verenigd Koninkrijk, exportwetten en -regelgeving.

COMMENTAAR, KLACHTEN EN VRAGEN

Wij stellen uw feedback over de site. Echter, opmerkingen, ideeën, notities, berichten, suggesties of andere communicatie naar de Site zal zijn en blijven het exclusieve eigendom van Intimatehoney, en kunnen we al deze communicatie gebruiken op een manier, met inbegrip van reproductie, openbaarmaking en publicatie van die mededelingen, alle zonder compensatie aan jou. Mocht u vragen of klachten over schendingen van deze T & C, neem dan contact met ons op via: [email protected]